GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Kartonsan'ın 2014 yılı karton satışımız 128 bin ton olurken, toplam konsolide ticari ciro 200 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bir yatırım yılı olarak kurumsal tarihimize geçen 2014 yılında  konsolide brüt kârmarjımız %9 olmuştur, Kartonsan'ın konsolide net karı ise 19 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Sektör liderliğimizi pekiştirdiğimiz 2014 yılında, toplam kapasitemizi %30 oranında artıran KM2 yatırımını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.

Değerli iş ortaklarımız, sevgili mesai arkadaşlarım,

Dünya ekonomik panoraması öngörülerimize uygun gelişimini sürdürmektedir. 2014 yılında, ABD ekonomisi büyüme beklentilerini destekleyici sonuçlar vermiş, FED ekonomiyi desteklemeyi öngören varlık alımlarını sonlandırmıştır. Euro Bölgesi'nde sürdürülebilir iyileşme bir türlü sağlanamadığı gibi, 2015'e yaklaştığımız günlerde ilan edilen ekonomik veriler, Bölgenin yeni bir deflasyon ve durgunluk evresine girdiğini işaret eder niteliktedir.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişmekte olan ekonomilerde ise durum 2013'e benzer bir tablo çizmiştir. Büyüme oranlarındaki yavaşlama sürerken, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş enerji ithalatı yüksek ve cari açık sorusuna sahip gelişmekte olan ekonomiler için bir nebze de olsa rahatlama sağlamıştır. Diğer taraftan, petrol fiyatlarındaki aşırı düşüş başta Rusya olmak üzere ekonomisi ağırlıklı olarak fosil yakıt gelirlerine dayanan ekonomilerin sıkıntılarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.

2014 yılında küresel karton sektörü, yukarıdaki panoramaya uygun bir görünüm arz etmiştir. ABD'deki büyüme kuşeli karton tüketimini artırırken, Avrupa'da sektör yatay bir seyir izlemiş; Uzak Doğulu üreticiler ise düşen ekonomik büyüme oranlarına paralel olarak, stok eritme çabalarını uluslararası piyasalara daha çok mal satmaya yoğunlaştırmışlardır. Bu kapsamda, toplam üretim kapasitesiyle ABD'yi geçmiş bulunan Çin, dünya ölçeğinde rekabeti en çok zorlayan ihracatçı konumundadır.

Türkiye ekonomisinin büyüme performansına paralel gelişme gösteren karton sektörü, 2014'ün ilk çeyreğinde olumlu bir ivme yakalamış, takiben mevsimsel yavaşlamaya girmiştir. Döviz kurları 2013 yılı sonunda çıktığı seviyeyi 2014 başında bir süre korumuştur. Bu durum yerli üreticilerin ithal ürünlerle rekabetini olumlu etkilemiştir. Ancak yılın ikinci çeyreğinden başlayarak Türk Lirası'nın yeniden değer kazanması, rekabet koşullarının yerli üretimin aleyhine dönmesine neden olmuştur.

Brüt üretimin 126.954 ton olarak gerçekleştiği 2014 yılında, Kartonsan, %27'lik pazar payı ile Türkiye kuşeli karton sektöründeki liderliğini korumuştur. Pazar payımızda görülen yedi puanlık azalma, temel olarak yatırım çalışmalarımızdan kaynaklı üretim duruşumuz ve dolayısıyla tonaj bazındaki üretim hacmimizde ortaya çıkan düşüşün doğal bir yansımasıdır.

2014 yılı toplam konsolide ticari ciromuz 200 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjımız %9 olurken, konsolide net karımız 19 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

2014 yılında konsolide özkaynak karlılığımız %7, konsolide aktif karlılığımız %6 ve hisse başına konsolide karımız 6,84996 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu hazırladığı kar dağıtım önerisinde; 2014 yılına ilişkin olarak hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem karı bulunmakla beraber, yasal kayıtlarda dönem net zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmamasını genel kurula teklif etmektedir.

Yatırım çalışmasının en yoğun yılında, iyi planlanan satış faaliyetleriyle müşterilerimizin memnuniyeti sürekli gözetilmiş, üretim-stok yönetiminin optimal noktada dengelenmesi sonucunda iç pazar - dış pazar dengesi özenle korunmuştur. Verimlilik ve karlılık her zaman olduğu gibi odak noktası olmaya devam etmiş, tonaj bazında satışlarımız %78'i  iç piyasaya yapılmıştır.

İhracat pazarları 2014 yılı boyunca zorluk ve değişkenlikler arz etse de Kartonsan bu segmentteki performansını da istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi başarmıştır. Ürünlerini üç kıtada, 20'den fazla ülkeye satmakta olan şirketimiz, 2014 yılında, Ukrayna'da yaşanmkta olan iç piyasa ve karışıklıkların ithal karton talebine olumsuz yansımalarını başarıyla yönetebilmiştir. Ukrayna pazarı, kapanma noktasına gelirken, satış teşkilatımızın proaktif çalışmalarının sonucunda, ikame pazarlar ve müşteriler devreye alınmış, tonaj ve değeraçılarından ihracat hedeflerimize ulaşılmıştır. 

2014 yılında gerçekleştirdiğimiz kapasite artışımıza paralel olarak, 2015 yılında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyüyen bir müşteri kitlesine ürünlerimizi sunmaya kararlıyız.

Uluslar arası pazarlama modelimiz geçerliliğini korumakta olup, ihracat stratejimiz, yurt dışında karton ambalaj üreticisi büyük matbaalarla uzun süreli ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarak sürekli tedarikçilerden biri olmak temelinde yapılandırılmıştır. Kartonsan, ihracat piyasalarının dinamiklerini ve küresel rekabet koşullarını yakından izleyerek, satış karmasını en verimli nortada dengeleme yönünde hareket etmektedir.

Kartonsan tamamlamış olduğu KM2 tevsi ve modernizasyon yatırımı ile 2020'lerin rekabet ve talep koşullarına hazırlık adına çok büyük bir adım atmıştır.

Kartonsan, stratejik ve sürdürülebilir büyüme planı kapsamında, 2012 yılında toplam üretim kapasitesini %30 oranında artıracak bir yatırımı gerçekleştirme kararı almıştır.

KM2 üretim hattında öngörülen %60'lık kapasite artırım yatırımı, uzun ve titiz bir hazırlık ve planlama devresinin sonunda hayata geçirilmiştir.

Kartonsan, büyümenin teknolojik yenilikten geçtiğine inanan bir şirket olarak tevsi yatırımı projesindeki tedarikçi tercihini,  aralarında Andritz (Avusturya) ve VOITH Paper (Almanya) gibi alanının dünya çapında en iyileri olarak değerlendirilen iş ortaklarından yana kullanmıştır.

Makine siparişi, 2013 yılı Mayıs ayında verilmiş, 2013 yılı sonuna kadar mühendislik çalışmaları büyük bir oranda tamamlanarak yardımcı tesisler ve diğer projeler gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında ise, projenin son ve en kapsamlı bölümü olan montaj ve devreye alma sürecine geçilmiş, çalışmalaraın çok büyük bölümü öngörülen plan kapsamında yılın 3. çeyreğinde başarıyla tamaml
Maliyeti 45,5 milyon Euro olarak gerçekleşen yatırım çalışması, Kartonsan'ın üretim hızını artırmış, verimliliğine katkıda bulunmuş, çevre, atık su ve enerji verimliliği eksenlerinde sayısız kazanım sağlamıştır.

2014 yılında, artan toplam kapasitenin, Kartonsan Fabrikası'nın diğer işletmelerinde ortaya çıkardığı gereksinimlerini karşılayacak yatırımların da bir bölümü tamamlanmıştır.

Arıtma tesisinde MBR (Membran Biyolojik Reaktör) teknolojisine geçilerek ilk aşamada toplam tüketilen suyun %6*'ının geri kazanılması hedefine uygun revizyonlar yapılmıştır. Proje, Kartonsan arıtma tesisini Türkiye kağıt sektöründeki en modern arıtma tesislerinden birine dönüştürmüştür.

Diğer taraftan Kartonsan enerji santralinde, artan toplam üretim kapasitesine paralel olarak, ortaya çıkabilecek enerji üretimi açıklarını en aza indirmek hedefiyle türbin giriş ısısını düşürücek soğutma ünitesi yatırımı gerçekleştirilmiştir. Soğutma ünitesi projesi ile 2 MW civarında elektrik tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

Üretim hattındaki tahrik ve kontrol sistemleri yenilenmiş, hamur hazırlama hat kapasiteleri artırılmıştır. Performansı düşük ekipmanlar, daha yüksek performanslı ekipmanlar ile değiştirilirken orta kat hamur kasası yenilenerek buhar tüketiminde önemli tasarruf sağlanabilen Shoe Press sistemi devreye alınmıştır.

Kartonsan modernizasyon projesi kapsamında kurutma sisteminde de önemli bir değişikliğe giderek perdah silindir sonrası 3 katlı kurutmaya geçmiştir. Üretim hattına, ürün kalitesinin daha da artırılmasında rol oynaması beklenen web inspection sistemi eklenmiş; kartondaki olası en küçük hataların online olarak tesbit edilerek, sorunun seri bir biçimde operatöre bildirilmesine imkan sağlanmıştır.

Kartonsan tevsi ve modernizasyon yatırımının temel rasyoneli, talep büyümesinin yaşandığı Türkiye pazarındaki liderliği pekiştirmek ve geleceğin rekabet koşullarına bugünden hazırlanmak olmuştur.

Teknolojik yenilenme günümüz üretim dünyasında büyük önem taşımakta, hem verimlilikte iyileşme hem de kalitede sürekliliğin sağlanması olanağını ortaya çıkarmaktadır.

Sektörü her ne olursa olsun üretimin değişmez hedefi olan verimlilik artışı, KM2 yatırımının temel boyutunu oluşturmuştur. Yatırım sonrası, 2015 yılında tam kapasiteye ulaşıldığında, başta ton başına buhar tüketimlerinde ve dolayısıyla enerji kullanımında olmak üzere, verimlilik göstergelerimizde rekabet gücümüzü destekleyecek gelişmeler ölçümlenmeye başlanacaktır.

Geleceğe dair
Kartonsan'ın kurum kültüründe tartışılmaz yere sahip olan yenilik, değişim, öngörü ve planlama yetkinlikleri KM2 yatırım gibi kapsamlı ve kilit önemde bir çalışmanın kolaylıkla tamamlanmasında büyük rol oynamıştır.

Şirketimiz üretim ve ticaret gücünü sürekli geliştirmeye odaklıdır. Girdi kullanımlarında mümkün olan her türlü tasarrufun sağlanması, maliyet eğrisinin en alt seviyede dengelenmesi ve verimliliğin artırılması önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir.

Özetle, Kartonsan sürdürülebilir büyüme yolculuğuna kararlı adımlarla devam edecektir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik, doğruluk ve güvenilirlik, çevre ve topluma karşı sorumluluk, kaliteden ödün vermemek temelleri üzerine kurulu iş ilkelerimiz büyüme yolculuğumuzda bizlere yol gösterdiği sürece, Kartonsan sektörünün saygın ve güçlü bir kuruluşu olarak global anlamda ilerlemesini sürdürecektir.

Vizyonumuza doğru yolculuğumuzda bizimle hareket eden Kartonsan ailesine ve ürünlerimizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkürlerimi sunar, ortaklarımız ve Yönetim Kurulumuza saygıylarımı sunarımHaluk İber
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür